Почетна Вести ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ, ПРЕДСЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ, МИНИСТРУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА...

ПИСМО ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ, ПРЕДСЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ, МИНИСТРУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2304

Одржана је Друга седница Извршног одбора Савеза пензионера Србије, 09. 09. 2019. године у Београду. На седници је тежишно разматрана информација о добијеним ставовима организацијских јединица Савеза пензионера Србије о економски одрживој и друштвено прихватљивој формули за усклађивање пензија и покретању иницијативе за повраћај умањене вредности пензија за период октобар 2014 – септембар 2018. година.

Након квалитетне размене ставова и мишљења усвојен је садржај писма који доставити надлежним органима власт Републике Србије, утврђени правци даљег деловања и медијског презентовања усвојених ставова Савеза пензионера Србије. Одлучено је да се писмо достави:

 • Председнику Републике Србије,
 • Председници Скупштине Републике Србије,
 • Председници Владе Републике Србије,
 • Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије,
 • Министру Финансија Владе Републике Србије,

Поштовани,

Савез пензионера Србије се, у новом сазиву, укључио последњих месеци у јавну расправу коју је иницирао Фискални савет Републике Србије ради проналажења економски одрживе и друштвено прихватљиве формуле за усклађивање пензија. У циљу остваривања најширег консензуса ради заузимања дефинитивног става по овом питању, затражено је мишљење од стране свих организацијских делова укупног чланства од преко 600.000 чланова у 169 општинских, градских, окружних и покрајинских организација, са 1.800 месних одбора.

На основу прибављених мишљења од стране удружења пензионера као легитимних представника пензионерске популације, издвајају се следећи ставови које вам, у најкраћем, презентујемо:

 • Савез пензионера се у периоду финансијске консолидације државе (2014-2018) одговорно понашао, дао пуну подршку мерама државне политике и поднео највећи терет стабилизације јавних финансија (пензије нису пратиле кретање инфлације после 2012, а од 2014. усклађивање пензија је фактички суспендовано. Све то је изазвало критику дела домаће стручне јавности, као и негодовање значајног броја пензионерске популације, а нарочито оног дела чије су пензије од октобра 2014. до септембра 2018. године умањиване.
 • Кредибилитет републичке организације пензионера као валидног репрезента који артикулише интересе укупне пензионерске популације је, због подршке државној политици и политизовања атмосфере у јавности, био нарушен до непрепознатљивости и неуважавањакао кључног друштвеног актера у области пензијског система. Због тога, актуелна мобилизација чланства и интензивирање свих организационих структура поводом ових питања, иде линијом обнављања високог рејтинга републичке организације пензионера који му, по масовности чланства и бројне организационе структуре у држави, објективно припада.
 • Савез пензионера се похвално изражава о материјалу Фискалног савета и сматра да он представља добру полазну основу да, уз прибављене ставове релевантних друштвених актера, буде разматран у предстојећим јесењим преговорима са Међународним монетарним фондом.
 • Оптимална формула за усклађивање пензија (од 5 могућих предлога Фискалног савета) је, према већинском консензусу удружења пензионера, залагање за усклађивање са инфлацијом и растом зарада или по тзв. “швајцарској формули“ – 50% инфлација – 50% раст зарада, или по побољшаној формули коју примењују у Словенији – 40% инфлација – 60% раст зарада.
 • Алтернативна варијанта за коју се залаже значајан проценат пензионерских структура у Србији (Савез пензионера Војводине и одређен број удружења пензионера из централне Србије и Београда) сматра да је најприхватљивија формула за пензионере усклађивање са инфлацијом (50%) и растом БДП (50%).
 • Савез пензионера сматра да оба предлога заслужују пажњу и да треба да буду предмет разматрања од стране надлежних државних институција. Без обзира која формула усклађивања буде прихваћена, подразумева се да Законом треба утврдити и додатне механизме како финансијске тако и социјалне одрживости пензија. У том смислу, прихватљиви су предлози Фискалног савета да се законски ограниче расходи за пензије и да се крећу у коридору од 9,5% до 10,5% учешћа у БДП. Такође, прихватљиви су законски механизми који ће обезбедити да, уколико расходи за пензије пређу учешће у БДП-у 11% , пензије буду усклађиване само са инфлацијом, тј. да се замрзне вредност пензија. Такође, уколико расходи за пензије падну испод 9,5% учешћа у БДП-у, да се врши ванредно усклађивање пензија, како би се расходи за пензије вратили на ниво 10% учешћа у БДП.
 • Пројекције основних макроекономских индикатора за 2020/2021. утврђених уз Закон о буџету Републике Србије Србије за 2019, као и пројекције за 2020/2021. утврђене уз Финансијски план РФ ПИО за 2019, у потпуности потврђују одрживост предложених начина усклађивања пензија, као и механизама за регулисање нивоа пензијске потрошње. На тај начин, кроз предстојеће измене Закона о ПИО (члан 80) оствариће се повратак на системско решење усклађивања пензија, које мора бити економски одрживо – усклађено са привредним растом и развојем, али и социјално праведно. Такође, формулу за усклађивање пензија (индексацију) треба и даље везати за елементе на основу којих се утврђује прва пензија (валоризација). При томе, треба реафирмисати један од стубова пензијског система да се висина пензија одређује према дужини радног стажа и висини уплаћених доприноса на основу зарада, а социјалну заштиту најугроженијих старих лица решавати посебним државним социјалним програмом мимо пензијског система. Законом о пензијском и инвалидском осигурању као социјалне мере, предвиђен је најнижи износ пензије, као и мера заштите најнижег износа пензија да не може бити нижи од 27% учешћа у просечној заради запослених без пореза и доприноса из претходне године. Такође, утврђивање новчаног износа као увећање уз пензију, представља значајан вид социјалне заштите пензија испод просечних износа. На тај начин је могуће остварити висок степен друштвене кохезије пензијског система у периоду транзиције друштва.
 • Савез пензионера Србије изражава већински став својих организација да је неопходно веће учешће у социјалном дијалогу, а посебно у већој заступљености представника пензионерске популације у државним и другим институцијама који се баве питањима положаја пензионера и старих лица.
 • Поред изјашњавања у вези индексације пензија као стратешког приоритетног питања пензионерске популације, од руководства републичке организације је, апсолутним консензусом 100%, затражено да покрене иницијативу о повраћају умањених пензија. Односно, да се у адекватној законској процедури, усвоји законско решење по коме би се обештетили сви пензионери којима је умањивана пензија по основу “Закона о привременом уређивању начина исплате пензија“ у периоду 2014-2018. године. У овој иницијативи је изражена висока свест и одговорност пензионерске популације да то никако не би смело да угрози финансијску стабилност државе, а да модалитети решавања овог питања могу бити прецизирани кроз евентуални Програм о повраћају имовине пензионерима који би био прихватљив за оштећене пензионере и одржив за државу.
 • Савез пензионера Србије као репрезентативни представник укупне пензионерске популације изражава спремност да, у већој мери него до сада, сарађује са надлежним државним институцијама на даљој доградњи пензијског система. У том смислу, можете рачунати на нашу пуну кооперативност и конструктиван допринос у мери у којој је то могуће.

ПРЕДСЕДНИК
проф. др Андреја Савић