Почетна Вести Фонд ПИО расписао оглас за пријављивање пензионера за бесплатну рехабилитацију у бањама ...

Фонд ПИО расписао оглас за пријављивање пензионера за бесплатну рехабилитацију у бањама  у 2024. години

129

На основу члана 9 Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 3/2023, 18/2023 и 115/2023), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписује

О Г Л А С

за подношење пријаве за упућивање на рехабилитацију корисника пензије за 2024. годину

1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 39.850 динара.

2. Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који, осим пензије која је до 39.850 динара, немају друга лична примања и који нису користили рехабилитацију почев од огласа за 2020. годину. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2023. године 1€ = 117,1737 динара), под условом да збир тих пензија износи до 39.850 динара.

3. Уз пријаву, потребно је поднети: – пензијски чек; – доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго); – попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију по огласу у 2020, 2021, 2022. и 2023. години и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са устaновом у којој ће користити право на рехабилитацију; – расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује (није обавезна).

4. Фонд сноси трошкове смештаја и путне трошкове за пратиоце корисника који је остварио право на помоћ и негу другог лица и у другим изузетним случајевима.

5. Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта. Пријаве се могу поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.

6. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

7. Пријаве на оглас се поднoсe почев од 9. јануара, а закључно са 25. јануаром 2024. године.

8. Ранг листа корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију се објављује двадесет четвртог радног дана од дана истека огласа.

9. На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли.

10. Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре, oбавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију, коју објављују на огласним таблама организација корисника пензија /Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”/, Дирекције Фонда, Покрајинског фонда и филијалa Фонда

Право да се јаве на оглас у 2024. години, имају корисници пензија из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, који, осим пензије коja је до 39.850,00 динара, немају друга лична примања (по основу запослења или ангажовања за обављање пословаа, по основу уговора о делу и привремених и повремених послова). Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства, под условом да збир тих пензија износи до 39.850,00 динара (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2023. године 1€ = 117,1737 динара).

Пријаве за упућивање на рехабилитацију подносе се удружењу корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник пензије има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој организацији корисника пензија или најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Изузетно, потребно је да удружење прими и обради пријаве и за корисника пензије који има пребивалиште на територији друге филијале односно општине, а тренутно се налази на територији општине у којој подноси захтев.

Директори филијала су у обавези да у што краћем могућем року организују састанак са Удружењима, на ком ће им уручити сву потребну документацију (образац пријаве за упућивање на рехабилитацију; Преглед броја корисника који се упућују на рехабилитацију; Правилник; Текст огласа и Упутство за рад).

Удружења корисника пензија, односно представници ових организација који врше пријем Пријава су у обавези да приликом пријема Пријава за упућивање на рехабилитацију наведу назив општинског удружења које врши пријем пријава и помогну пензионерима да попуне „ИЗЈАВУ’. У пољима под 1) и 2) пензионер уписује по жељи две установе са списка установа на подручију филијале (овај списак се налази у прилогу Пријаве за упућивање на рехабилитацију и за сваку филијалу је посебан). Пензионер приликом опредељивања жеља као трећу жељу, под З), наводи било коју од установа у које Фонд упућује кориснике пензија на рехабилитацију. Такође, пензионер обавезно потписује Изјаву и својим потписом потврђује да у складу са Правилником није користио рехабилитацију на терет Фонда у 2020., 2021.,2022. и 2023.години, да нема друга лична примања, изјашњава се о жељама о томе у којим установама жели да користи рехабилитацију и овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидсксо осигурање да у његово име и за његов рачун, закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију.

По попуњавању пријаве, представници удружења или одбори корисника пензија контролишу да ли су попуњени сви елементи а нарочито обавезна поља Пријаве, поднету документацију, односно проверавају да ли је корисник уз правилно попуњену пријаву поднео и чек од пензије, доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (уколико прима инострану пензију потребно је доставити извод банке, потврда иностраног носиоца осигурања и сл.) и медицинску документацију уколико је поседује. Удружења или одбори корисника пензија посебну пажњу треба да обрате на читко попуњена поља која се односе на адресу и број телефона корисника пензије.

Сходно измени Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија накнада за пријем и обраду пријава неће бити исплаћена уколико:

  • износ пензије подносиоца пријаве прелази цензус,
  • подносилац пријаве није корисник пензије, што се може утврдити провером шифре на пензионом чеку у одељку „Опис“. Шифре врсте пензија у одељку „опис“ могу бити:
  • 101-Инвалидска
  • 102-Старосна
  • 103-Породична

Накнада за обраду пријава биће умањена за број пријава које нису попуњене на свим предвиђеним позицијама.

Приликом обраде поднетих пријава потребно је да организације корисника пензија поред уписаних жеља корисника пензија, под пољима 1), 2) и 3) унесу шифре установа према  списку установа у прилогу Упутства.

Удружења корисника пензија сачињавају списак примљених и обрађених пријава и попуњавају образац Извештаја о примљеним и обрађеним пријавама и средствима за спровођење поступка упућивања корисника пензије на рахабилитацију који са пријавама у прилогу предају у надлежну филијалу Фонда преко писарнице.

Потребно је да председници удружења пензионера, чланица САПЕНС, одмах ступе у контакт са директорима филијала РФ ПИО, које имају обавезу да у што краћем року организују састанак са руководствима удружења пензионера и прецизирају начин и динамика реализације конкурса. Тада ће вам бити уручена сва потребна документација (образац пријаве за упућивање на рехабилитацију у потребном броју примерака; Преглед броја корисника који се упућују на рехабилитацију; Правилник о друштвеном стандарду, Текст огласа  и Упуство за реализацију конкурса).

Савез пензионера Србије