Почетна Вести ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ,...

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ, ИЗБОР ОРГАНА И ПРЕДЛОГ КРИТЕРИЈУМА ЗА САСТАВ ОРГАНА УПРАВЉАЊА САВЕЗА

1561

Органима Савеза пензионера Србије истиче четворогодишњи мандат 04. јуна 2019. године. На конститутивној седници Скупштине Савеза, која ће се одржати најкасније до 15. априла 2019. године, бираће се председник, заменик председника и два потпредседника Савеза, који су по функцији чланови Извршног одбора и још 13 (тринаест) чланова Извршног одбора, као и 5 (пет) чланова Надзорног одбора и толико заменика.

Удружења дају иницијалне предлоге за председника, заменика председника и два потпредседника Савеза и за тринаест чланова Извршног одбора Савеза. Приликом давања иницијалних предлога треба имати у виду да се чланови Извршног одбора бирају из реда чланова Скупштине Савеза а да су  председник, заменик председника и два потпредседника Савеза по функцији чланови Извршног одбора Савеза.

Председника и чланове надзорног одбора и њихове заменике бира Скупштина Савеза, с тим што нико од њих не може истовремено бити и члан Извршног одбора, нити било ког другог органа Савеза. Надзорни одбор сачињавају председник и четири члана. Надзорни одбор има заменика председника и четири заменика чланова. Удружења дају иницијалне предлоге за чланове Извршног одбора и  њихове заменике.

Извршни одбор Савеза позива удружења да изборне активности у удружењима пензионера општина и градова, окружним одборима, Градским организацијама пензионера Београда и Ниша и Савезима пензионера Војводине и Косова и Метохије, спроведу до краја фебруара 2019. године а предлоге кандидата за чланове органа управљања Савеза, доставе  најкасније до 05.03.2019. године.

Извршни одбор Савеза предложио је да се избор и предлози кандидата за чланове органа управљања Савеза, спроведу према критеријумима и изборним јединицама које је усвојила Изборна Скупштина Савеза пензионера Србије, одржана 04.06.2015. године, а који су саставни део ове Одлуке. Уколико буде предлога за измену критеријума, исти ће се размотрити на почетку рада Изборне Скупштине Савеза.

У складу са статутима чланица и предложеним критеријумима потребно је предузети све радње како би се изборне активности обавиле на време и у оквиру утврђених изборних јединица, при томе водећи рачуна о равномерној заступљености удружења, тако да предложени кандидат за сваки изборни период буде из другог општинског или градског удружења, као и о заступљености жена у органима Савеза.

Комисија за избор и именовање, као радно тело Извршног одбора Савеза, заједно са председником Савеза разматра достављене предлоге кандидата од удружења за органе Савеза и утврђује предлоге и предлаже њихов избор. Предлог кандидата за органе Савеза, Комисија доставља Извршном одбору, а овај Скупштини Савеза најкасније седам дана пре одржавања Конститутивне седнице Скупштине Савеза.

При спровођењу предизборних-изборних активности, односно приликом одржавања изборних, редовних или ванредних скупштина на којима се врши избор и предлажу кандидати за чланове органе Савеза пензионера Србије, као и приликом одржавања састанака окружних одбора, потребно је да благовремено обавестити Савез пензионера Србије, ради обезбеђења присуства седници-састанку представника Савеза пензионера Србије. За територију Војводине потребно је обавестити и Савез пензионера Војводине.                                                                

Прилози: