Почетна Вести ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1416


ОДРЖАНА ШЕСНАЕСТА  СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ, 27.11.2018.  године у просторијама Савеза пензионера Србије, Светозара Марковића 32, Београд

Седницом је председавао председник Ђуро Перић,

На сугестију потпреседника Милана Ненадића предложени дневни ред је допуњен новом првом тачком, а предложена 1. тачка је подељена на две одвојене тачке као 2. и 3., остале предложене тачке у позиву за седницу су једногласно прихваћене, тако да је седница реализована по следећем,

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Разматрање садржаја писма упућеног Председници Владе Републике Србије, упућеног 29.10.2018. године;
 2. Доношење одлуке о изборима за органе Савеза пензионера Србије у изборној 2018/2019. години;
 3. Усвајање предлога критеријума за избор органа Савеза пензионера Србије у изборној 2018/2019. години;
 4. Информација о раду Комисије за избор и именовање чланова органа Савеза пензионера Србије и кооптирање чланова;
 5. Информација о избору чланa Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање;
 6. Информација о новчаним средствима којима располаже Савез, дефинисање смернице о даљем располагању овим средствима и разматрање питања финансирања Савеза у наредном периоду;
 7. Разматрање захтева удружења пензионера за пријем у чланство у Савезу пензионера Србије;
 8. Текућа питања.

Пре преласка на рад по усвојеном дневном реду, једногласно је усвојен записник са XV седнице Извршног одбора Савеза.

Тачка 1.

          Председник Ђуро Перић упознао је чланове ИО Савеза са садржајем писма и предлозима који су упућени Председници Владе Србије и министрима за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и финансија по питању решавања материјалног положаја пензионера пре усвајања буџета Р. Србије за 2019. годину. Акт је упућен 29.10.2018. године. У дискусији су учествовали:

Милан Ненадић, који је истакао да је добро што је укинут закон о привременој исплати пензија, али је и даље остало нерешено питање усклађивања пензија и да је тежишни задатак Савеза у наредном периоду залагање да се усклађивање пензија регулише у једнаком проценту у складу са растом инфлације и са кретањем бруто привредног раста – бруто домаћег производа.

Василије Белобрковић је поздравио укидање Закона о привременој исплати пензија, али је истакао да је наше опредељење по питању усклађивања пензија да се то у циљу очувања пензионог система врши у складу са чланом 80. Закона о ПИО, а не према вољи и оцени Владе Србије.

Ђуро Перић је истакао да тврдња Владе да нема средстава за усклађивање пензија у 2019. години није тачна, средстава има али да је то питање прераспделе буџетских средстава (сврсисходност субвенција), подржао је идеју да се пензионерима са најнижим примањима додели посебна новчана помоћ као увећање уз пензију

Зоран Јефтић је подржао ставове које је изнео Василије Белобрковић.

Радомир Вељковић, подржао предходно изнете ставове по питању усклађивања пензија али је покренуо и питање  враћања средстава која су од дела пензионера узета у предходне четири године, и предложио као могући облик да се наведена средства претворе у јавни дуг, са правом наслеђивања.

Василије Белобрковић је подсетио да поменутим законима којима су умањене плате и пензије није предвиђено враћање узетих средстава.

Павле Лучић, се заложио за интезивирање активности органа Савеза према надлежним државним органима по разматраним питањима и питањима заштите стандарда и права пензионера.

Ђуро Перић је прихаватио предлог али је нагласио да је потребно утврдити приоритете.

Драган Петковић је нагласио да органи Савеза треба да кроз своје наступе избалансирају своје ставове и заступају интересе свих пензионера и оних којима није умањивана пензија и оних 600.000 којима је умањивана пензија и да се у наредном периоду изнађе начин да се овој групацији пензионера у договору са државним органима и могућностима државе дефинише модел за надокнаду умањених пензија и избегну тужбе и непотребни судски трошкови обеју страна.

Павлица Јован је поставио питање шта је са чланом 80.а јер је на снази члан 80.б.

Одговор је добио од Ненадић Милана, који  је нагласио да је члан 80.б на снази а члан 80.а није ни разматран па самим тим ни усвајан.

Закључено је да је садржај писма добар и да Савез пензионера Србије поздравља напоре Владе да исплати одређени новчани износ као увећања уз пензију, у складу са изменама пензијског закона и могућностима буџета, чиме помаже пензионере са нижим пензијама (социјална помоћ) и да оваква политика не ремети пензијски систем и односе унутар законски утврђених износа пензија.

Такође, инсистирамо на поштовању законских одредби да се све пензије  у 2019. години и надаље усклађују у једнаком проценту са кретањем инфлације, односно да се усклађују и са кретањем укупног привредног раста – бруто домаћег производа, што је у складу и са пензијским системом Србије.

Тачка 2.

По питању припреме за изборе органа Савеза пензионера Србије у 2018/2019. години, након кратке дискусије у којој су учествовали Ђура Перић и Милан Ненадић, секретар Драган Петковић је присутне упознао са садржајем Одлуке о изборима за органе Савеза пензионера Србије. Одлука је једногласно прихваћена.

Тачка 3.

Разматрање критеријума за избор органа Савеза пензионера Србије у изборној 2018/2019. години. Након кратке дискусије, обзиром да је ово питање у надлежности Скупштине, предложено је и једногласно усвојено да се избори спроведу по критеријумима које је усвојила  Скупштина Савеза пензионера Србије, одржана 04.06.2015. године.

Тачка 4.

Уводне напомене по овој тачки изнео је председник Ђура Перић и при том посебно нагласио да је ради статутарног спровођења изборног процеса неопходно ажурирати састав „Комисије за избор и именовање чланова органа Савеза пензионера Србије“, на основу предлога чланова ИО Савеза изабрана је Комисја следећег састава:

 1. Павлица Јован, Чачак
 2. Михаиловић Александар, Ражањ
 3. Лекић Драгутин, Бачка Топола
 4. Марјановић Звонко, Бољевац
 5. Ребић Слободан, Београд

Тачка 5.

Од Републичког фонда за здраствено осигурање дана 05.11.2018. године, добили смо обавештење да наш предлог да за чланa Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање испред Савеза пензионера Србије буде именован Милан Ненадић, није у складу са чланом 219. Закона о здравственом осигурању и чланом 27. ст.2. Закона о агенцији за борбу против корупције, јер је прописано да „члан Управног одбора РФЗО не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију, поред осталог, у органу овлашћеног предлагача“.

Након кратке дискусије у којој су учествовали Милан Ненадић и Василије Белобрковић, господин Милан Ненадић је обавестио чланове ИО Савеза да почев од сутра 28.11.2018. године подноси неопозиву оставку на функцију Подпреседника Савеза пензионера Србије, као и на члана Извршног одбора Савеза пензионера Србије.

Једногласно је закључено да се писана оставка и обновљени предлог поново доставе РФЗО и министарству здравља за именовање Милана Ненадића за члана Управног одбора РФЗСО.

Тачка 6.

Председник Ђура Перић је поднео детаљну информацију о новчаним средствима којима располаже Савез пензионера Србије.

Василије Белобрковић се заложио да се за ИО Савеза и Скупштину Савеза припреми детаљна информација о току новца и предложи начин даљег коришћења ових средстава, уз напомену да би ова средства требала првенствено да се користе за финансирање рада Савеза, док се не обезбеде други облици финансирања.

Лекић Драгутин се захвалио на информацији и подржао предлог Василија Белобрковића о припреми информације, а као могући облик финансирања Савеза предложио модел задругарства који користе пензионери у Мађарској.

По питању даљег финансирања Савеза и обезбеђења просторија за рад  чланица савеза, дискутовали су Павле Лучић, Радомир Вељковић, Гајић Љубиша, Драган Петковић, који су искасзали потребу да се код надлежних државних органа интезивира ово питање и дају предлози у складу са искуствима из суседних земаља, са посебним акцентом да је наш Савеза репрезетативно удружење који покрива целу територију Р. Србије.

Закључено је да се о овом питању упути писмо кабинету Председника Р. Србије и надлежном министарству са захтевом за састанак.

Тачка 7.

Секретар Драган Петковић упознао је чланове ИО Савеза са приспелим захтевима удружења пензионера за пријем у чланство у Савез пензионера Србије:

 1. Месна организација пензионера Сењски рудник, Деспотовац;
 2. Удружење пензионера“Лужница“, Бабушница;
 3. Удружење пензионера „Бакар“, Мајданпек;
 4. Удружење пензионера Велико Орашје и Крушево, Велика Плана
 5. Градско удружење пензионера Прокупље.

Једногласно је донета одлука да се ни једно удружење не прими у Савез јер прва четири не испуњавају услов предвиђен критеријумима. Пети захтев је ново регистровано Градско удружење пензионера Прокупље које се регистровало на истој адреси ( ул. 21. Српске дивизије бр.12) на којој је регистровано и Удружење пензионера града Прокупља које је искључено из Савеза.

Тачка 8.

Под тачком текућа питања, члан ИО Савеза, господин Милан Ненадић захвалио се на досадашњој сарадњи и нагласио иако неће бити члан органа Савеза да ће дати пуну подршку у спровођељу избора за нове органе Савеза.

Као могућег кандидата за будућег председника Савеза предложио је Јована Пејића, као дугогодишњег директора Фонда ПИО.

Ђура Перић му је одговорио да је предлог добар али и да је он раније контактирао господина Јована Пејића са жељом да се укључи у рад Савеза али да он досада због приватних обавеза то није учинио, пре свега због вишемесечног боравака код ћерке у иностранству.

Василије Белобрковић је на основу свог чланства у ИО Фонда ПИО а ради спречавања сукоба јавног и приватног интереса функционера, захвалио се на досадашњој сарадњи и поднео неопозиву оставку на функцију заменика председника Савеза пензионера Србије и члана Извршног одбора Савеза.

Београд, 27.11.2018.  године         

                             САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ