Почетна Вести Фонд ПИО расписао оглас за пријављивање пензионера за бесплатну рехабилитацију у бањама

Фонд ПИО расписао оглас за пријављивање пензионера за бесплатну рехабилитацију у бањама

177

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 37.809 динара.

Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који, осим пензије која је до 37.809 динара, немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 3101.2023. године 1€ = 117,3742 динара), под условом да збир тих пензија износи до 37.809 динара.

 Уз пријаву, потребно је поднети:

  • пензијски чек;
  • доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго);
  • попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију у 2020, 2021. И 2022 години и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са устaновом у којој ће користити право на рехабилитацију;
  • расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује.

Фонд сноси трошкове смештаја и путне трошкове пратиоца слепог лица и пратиоца детета које је остварило право на породичну пензију, а неспособно је за самосталан живот и рад.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта. Пријаве се могу поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се поднoсe почев од 11. фебруара, а закључно са 02. мартом 2023. године.

Ранг листа корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију се објављује двадесет првог радног дана од дана истека огласа.

На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију, коју објављују на огласним таблама организација корисника пензија Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”, Дирекције Фонда, Покрајинског фонда и филијалa Фонда.

Председници удружења пензионера чланица САПЕНС су дужне да одмах ступе у контакт са руководиоцима филијала РФ ПИО, које имају обавезу да у што краћем року организују састанак са руководствима удружења пензионера и прецизирају реализацију акције. На овим састанцима ће вам бити уручена сва потребна документација (образац пријаве за упућивање на рехабилитацију у потребном броју примерака; Преглед броја корисника који се упућују на рехабилитацију; Правилник о друштвеном стандарду, Текст огласа  и Упуство за реализацију конкурса).

Савез пензионера Србије