Почетна Вести ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

511

Дана 02.12.2021. године,  одржана је 7. седница Извршног одбора Савеза пензионера Србије, телефонско-електронска, на којој је разматран следећи,

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Информација о одржаном иницијалном састанку представника САПЕНС са министарком за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и упућеном писму министарки о актуелним питањима значајним за пензионерску популацију.
 2. Разматрање ставова чланица САПЕНС и доношење одлуке о усклађивању културних и спортско-рекреативних активности Савеза са Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија  Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 3. Информација о реализованим активностима и доношење одлука о:
  • Подели рачунарске опреме чланицама САПЕНС добијених на основу Одлуке Управног одбора РФ ПИО.
  • Расподели спортских реквизита и опреме свим чланицама САПЕНС.
  • Рефундирању трошкова за реализацију активности из програма 14. Олимпијаде спорта, здравља и културе и одржаних 12 регионалних олимпијада спорта, здравља, културе.
  • Покретању поступка за измену и допуну Статута Савеза пензионера Србије.
 4. Текућа питања

На основу појединачних телефонских разговора са сваким чланом ИО и изнетих њихових примедби, предлога и ставова,  усвојени су следећи закључци и одлуке:

 1. Прихвата се информација о одржаном иницијалном састанку представника САПЕНС-а и УПС “УГС Независност“ (Андреја Савић, Милан Ненадић, Милош Грабунџија) са проф. др Даријом Кисић-Тепавчевић, министарком за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и садржај упућеног писма о актуелним питањима значајним за пензионерску популацију а која се првенствено односе на:
  • Питање начина  усклађивања пензија
  • Питање решавања повраћаја умањених износа пензија из ранијег периода
  • Предлог за доношење одлуке о образовању Савета за питања пензијског – инвалидског осигурања
 2. Имајући у виду нормативне промене које регулишу област друштвеног стандарда пензионерске популације, и полазећи од чињенице да РФ ПИО остварује вишедеценијске партнерске односе искључиво са Савезом пензионера Србије и УПС „УГС Независност“, као невладиним организацијама са посебном друштвеном одговорношћу, прихваћено је, да од 1. јануара 2022. године, САПЕНС у сарадњи са мањинским синдикалним партнером, преузме одговорност и у области културних и спортско-рекреативних манифестација корисника пензија. На овај начин би се, поред рехабилитације корисника пензија у здравствено – стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима и солидарне помоћи корисницима пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену, заокружили сви аспекти заједничке активности са РФ ПИО у области друштвеног стандарда корисника пензија.
 3. На основу достављених информација о реализованим активностима усвојене су следеће одлуке:

3.1. Одлука о подели  рачунарске опреме чланицама САПЕНС, добијених на основу Одлуке Управног одбора РФ ПИО.

Управни одбор РФ ПИО је донео одлуку о донирању 200 расходованих рачунара и штампача Савезу пензионера Србије. До сада је преконтролисано и припремљено за испоруку 100 рачунара и штампача, док би преостала количина комјутерске опреме била реализована у првој половини наредне године.

Извршни одбор Савеза је одлучио да дониране рачунаре и штампаче расподели општинским и градским удружењима чланицама САПЕНС-а. Примарни критеријум за расподелу је степен информатичке развијености удружења пензионера општина, градова и покрајина. Носиоци  активности: секретар Савеза, који ће сачинити распоред дистрибуције рачунарске опреме у сарадњи са члановима Извршног одбора, координаторима  удружења пензионера на нивоу округа и руководствима појединачних чланица. Дистрибуцију рачунара и штампача извршити до краја марта 2022. године.

3.2. Одлука о расподели сета спортских реквизита и опреме свим чланицама САПЕНС.

Обзиром да 2021. године, због епидемиолошких услова, није одржана централна манифестација „14. Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба“, део средстава предвиђених за ову намену, уз сагласност Управног одбора РФ ПИО, искоришћен је за набавку спортских реквизита и опреме за све чланице САПЕНС-а. Сет опреме се састоји од три лопте (фудбал, кошарка и одбојка); пумпе за лопте; штоперице; пикада и комплетна шаховска гарнитура са шаховским часовником.

Извршни одбор Савеза је одлучио да се изврши расподела сета спортских реквизита и опреме свим чланицама Савеза.

Носилац активности расподеле биће секретар Савеза, који ће сачинити План расподеле у сарадњи са члановима Извршног одбора, координаторима удружења пензионера на нивоу округа и руководствима појединачних чланица. Дистрибуцију реквизита и опреме извршити до краја марта 2022. године“.

3.3. Одлука о рефундирању трошкова, верификованих од РФ ПИО,  за реализацију активности из програма 14. Олимпијаде спорта, здравља и културе и одржаних 12 регионалних културних и спортско-рекреативних сусрета пензионера.

Ова одлука је донета на основу Одлуке Савеза пензионера Србије о организацији Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба у 2021. години, број 73 од 19.08.2021. године, засноване на одлуци 2. Скупштине Савеза пензионера Србије, одржане 23.06.2021. године и Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО. Руководство Савеза пензионера Србије и Синдиката пензионера Србије „УГС Независност“ одлучило је да, у складу, са епидемиoлошком ситуацијом и мерама Кризног штаба Републике Србије, организују преко Покрета трећег доба Србије, у оквиру „Олимпијаде спорта, здравља и културе Трећег доба Србије – у 2021. години“,  културне и спортско-рекреативне манифестације на регионалном нивоу и у мањем обиму. Односно, организоване су тзв. мини-олимпијаде на нивоу региона, округа, градова и општина у спортско-рекреативним такмичењима, организовању сликарско-иконописачке колоније и књижевних сусрета. И поред извршених неопходних  припрема за организацију централне 14. Олимпијаде спорта, здравља и културе најстаријих, није дошло до њене реализације због епидемиолошке ситуације. 

Извршни одбор Савеза је одлучио да се средстава опредељена за културне и cпортско-рекреативне манифестације према Правилнику о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО рефундирају за реализацију активности из програма 14. Олимпијаде спорта, здравља и културе и одржаних 12 (дванаест) регионалних културних и спортско-рекреативних сусрета корисника пензија:

Мини Олимпијада пензионера Колубарског, Мачванског и Златиборског округа „Ваљево 21“; Друга регионална Олимпијаде спорта, здравље и културе за Поморавски округ „Параћин 21“; 12. Регионалној олимпијада спорта, здравља и културе  Шумадијског округа „Топола 2021“; Илинденски спортски  и књижевни сусрети пензионера „Сремски Карловци 21“;  Мини олимпијадa спорта, здравља и културе „Крушевац 21“; Регионална олимпијада  спорта, здравља, културе и екологије „Ниш 21“; Регионалне Опимпијада спорта, здравља и културе Баната „Зрењанин 21“; Регионална олипијада спорта, здравља и културе источне Србије „Неготин 21“; Регионална олимпијада спорта, здравља и културе јужног Баната „Ковачица 21“; Регионална олимпијада спорта, здравља и културе Срема „Сремска Митровица 21“; Мини олимпијада спорта, здравља и културе „Пријепоље 21“ и Спортски сусрети пензионера Јабланичког округа „Лесковац 21“.

3.4. Одлука о покретању поступка за измену и допуну Статута Савеза пензионера Србије

На основу досадашњих искустава у примени важећег Статута у пракси, предлога дела чланица и председника Савеза пензионера Србије, ради  усклађивања са законима и прописима који регулишу рад удружења грађана, као и даљег јачања јединства Савеза на основу члана 54. Статута Савеза пензионера Србије покренута је иницијатива за измене и допуна Статута Савеза пензионера Србије (Бх 7584/16 од 25.08.2016. године).

На основу члана 54. Статута Савеза, Извршни одбор Савеза прихвата иницијативу и доноси одлуку о покретању поступка за измене и допуне Статута Савеза. Задужује се Комисија за статутарна и организациона питања Савеза да припреми Нацрт измена и допуна Статута Савеза до 30. априла 2022. године.

                                                                                                САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ