Почетна Вести ПИСМО ПРЕДСЕДНИЦИ Владе од 26.10.2018

ПИСМО ПРЕДСЕДНИЦИ Владе од 26.10.2018

1854

Поштована Председнице Владе,

Нашим писмом од 15.08.2018. године, упознали смо Вас са ставовима Савеза пензионера Србије у вези са најважнијим питањима пензијског система, посебно усклађивања пензија и побољшања појединих одредби Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Овим писмом желимо да укажемо на нека најактуелнија питања која ће бити присутна код утврђивања Републичког буџета за 2019. годину, могућег нивоа пензијске потрошње, начина усклађивања пензија и помоћи пензионерима са нижим пензијама.

Прихватамо изнета стручна мишљења да је могући фискални простор за пензијску потрошњу у 2019. години око 7% номиналног повећања у односу на 2018. годину. Већи део тог простора попуњава пензијска потрошња услед враћања умањених пензија  на законске износе пре умањивања уз извршена усклађивања пензија од 2016. до 2018. године. Према рачуницама за наведену намену биће потребно 4% а не 5%, што значи да за могуће усклађивање пензија преостаје око 3% фискалног простора, односно повећане пензијске потрошње. При овоме имамо у виду Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању од 29.09.2018. године, који у члану 207а, алинеја 3. утврђује „Средства за исплату новчаног износа из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета Републике Србије“. Према томе, неведени новчани износи које ће Влада Републике Србије повремено обебеђивати не представљају пензијску потрошњу већ социјалну помоћ у виду заштите пензионера са нижим пензијама. Такође, кретање броја корисника пензија последњих година и у протеклом периоду 2018. године, омогућава одређене уштеде у пензијској потрошњи. Примера ради наводимо да је укупан број крисника пензија у јулу месецу 2018. године 1,712.245, док их је у децембру 2017. године било 1,720.435, што је смањење за око 8.000 корисника, са тенденцијом даљег смањивања.

Полазећи од наведеног, овај Савез прихвата да нема значајнијег простора за пораст реалне вредности пензија у 2019. години, али постоји сасвим довољно простора да се изврши усклађивање пензија са планираном инфлацијом у 2019. години, која ће највероватније износити оквирно  2-3%.

Очекивање пензионера јесте, да Влада Републике Србије, неће дозволити да им се вредност пензија смањи, зато што неће бити усклађене са кретањем инфлације, па молимо Владу да изнађе могућност и да се пензије ускладе за 2019. годину са планираном инфлацијом или нешто јаче.

Код сагледавања кретања пензија од октобра 2012. године, исте нису усклађиване са кретањем инфлације или су у појединим годинама усклађене у мањем проценту од раста инфлације. Чак и у периоду од 2016. закључно са 2018. годином, када су усклађивања износила 1,25%, 1,50% и 5,0%, једва ће бити покривена инфлација из наведене три године.

Пензионери поздрављају напоре Владе да путем доношења УРЕДБИ о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију, у складу са изменама пензијског закона и могућностима буџета, помаже пензионере са нижим пензијама. Оваква политика не ремети пензијски систем и односе унутар законски утврђених износа пензија. Такође, доприноси поштовању законских одредби да се све пензије усклађују у једнаком проценту са кретањем инфлације, односно да се усклађују и са кретањем укупног привредног раста – бруто домаћег производа, што је у складу и са пензијским системом Србије.

У очекивању да ће надлежни органи тј. Влада Републике Србије, Министарсво финансија и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прихватити предлоге пензионера, које Вам овај Савез, као репрезентативни, доставља срдачно Вас поздрављамо уз жељу даље успешне сарадње.

С поштовањем,

Ђуро Перић

 

Достављено:

  1. Министарсво финансија
  2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања