Почетна Документа ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 17. Статута Савеза пензионера Србије Скупштина Савеза пензионера Србије на седници одржаној 23.04.2019. године донела је

ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са циљевима и задацима Савеза пензионера Србије који су дефинисани у Статуту, за успешно остваривање истих, Програм рада за 2019. годину подразумева утврђивање активности свих чланица и Савеза пензионера Србије.

Програмска оријентације захтева што реалнији приступ уз уважавање свих мера које Република Србија предузима на даљој консолидацији и стабилизацији јавних финансија.

Повољна економска кретања у већини привредних грана током 2018. године су добра основа за још боље економске резултате у 2019. години.

Стабилизоване јавне финансије са повољним фискалним резултатом на крају 2018. године, омогућавају повећан и одржив друштвени и лични стандард грађана Србије.

У 2019. години очекује се стопа реалног раста БДП-а у висини од 3,5%, односно номиналног раста од око 7% што ће омогућити и већи фискални простор за пензијску потрошњу. Вредност БДП-а на годишњем нивоу у 2019. години планира се у висини 5.424,5 милијарди динара. Лична потрошња планира се са реалним растом од 3,1%, а инвестициона улагања биће повећана за око 5,6%. Извоз роба и услуга са растом од 9,5% надмашиће увоз роба и услуга и биће остварен мањи суфицит.

Пољопривредна производња планира се на нижем нивоу у односу на 2018, годину, која је била, због повољнијих климатских услова, веома добра. Индустријска производња са порастом од 4,7% биће боља у односу на претходну годину, а услуге се планирају са растом од 3,7%.

Инфлација, односно потрошачке цене здржаће кретање на нивоу 2018. године са стопом раста од 2,3%.

Повећана привредна активност и нова инвестициона улагања омогућиће пораст запослености и смањивање незапослености испод 10%.

Престанком примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија од октобра 2018. године, омогућена је исплата законских пензија тј. пензија остварених у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

Такође, доношењем Уредбе о новчаним износима уз пензију за читаву 2019. годину, побољшава се социјални положај пензионера са нижим пензијама.

Усвајањем Фискалне стратегије за 2019. годину, Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, као и Финансијског плана РФ ПИО за 2019. годину, нису планирана средства за усклађивање пензија од почетка 2019. године, али се очекује да ће се током 2019. године и то питање решавати.

Савез пензионера Србије са својим чланицама у 2019. години тежишно ће се ангажовати на реализацији следећих циљева и задатака:

1.Активности на побољшању материјалног и друштвеног положаја пензионера кроз јачање, боље повезивање и стварање јединственог Савеза који ће бити способан да заштити права, заустави даље осиромашење и унапреди положај пензионера.

2. Активно учешће у стварању дугорочног и стабилног пензионог системакоји би обезбедио достојан живот свих пензионера у старости.

3. Савез ће се залагати за спровођење важећег пензијског система Србије тј. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, као и за усавршавање пензијског система у правцу дугорочне одрживости за садашње и будуће генерације пензионера.

4. Усклађивање пензија са кретањем потрошачких цена ради спречавања пада њихове реалне вредности и куповне моћи;

5. Повећање пензија у складу са порастом БДП-а. Код овог повећања пензија Савез ће се залагати за измену одговарајуће одредбе чл. 80 Закона о ПИО, тј. да се повећање пензија врши када се оствари раст БДП-а у претходној години преко 2%, а не преко 4% како је сада регулисано Законом;

6. Доношење Закона о изменама и допунама Закона о ПИО у коме је садржан члан 80б, а који прописује да ће се пензије усклађивати на начин утврђен по прописима којима се уређује буџет и буџетски систем до достизања финансијске одрживости пензијског система, не би требало негативно да утиче на усклађивање пензија јер је битна добра економска стабилност и стабилност јавних финансија као и повољан раст БДП-а што ствара могућност за још боље усклађивање пензија.

7. Полазећи од става Уставног суда да су пензије имовина пензионера, као и од члана 58. Устава Републике Србије, који утврђује да се умањена имовина мора вратити по тржишној вредности, предлажемо Влади Републике Србије да сачини Програм повраћаја умањене вредности пензија у периоду октобар 2014. до сепртебра 2018. године. Потребно је избећи судске спорове између грађана – пензионера и њихове Државе Србије у вези основног људског права тј. права на имовину.

8. Финансијским планом РФ ПИО за 2019. годину предвиђено је 464,4 милиона динара за друштвени стандард корисника пензија, што одговара износу од 0,1% остварених средстава од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, која ће се остварити у 2019. години.

Предлог Савеза пензионера Србије је да се стопа од 0,1% повећа бар на 0,2% као и да се од остварених средстава смањи проценат издвајања за финансирање трошкова рехабилитације, а повећа проценат за друге видове друштвеног стандарда (културне, спортстко-рекреативне, солидарна помоћ пензионерима). Према сада важећем Правилнику о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО за рехабилитацију се издваја 93,3%, а за остале видове друштвеног стандарда само 6,7%.

9. Савез пензионера Србије, као репрезентативно удружење на нивоу Р. Србије, квалитетно ће обављати све послове око упућивања корисника пензија на рехабилитацију. У обављању послова Савез ће пружати помоћ удружењима око организације рада и координације у циљу боље ефикасности ових послова.

10. Квалитет здравствених услуга у протеклом периоду био је задовољавајући и на исти није било значајнијих примедби. Поправља се однос медицинског особља према старијим грађанима – пензионерима, са ређим изузецима.Међутим, ефикасност здравствених услуга и даље је највећи проблем. Време чекања на преглед код изабраног лекара који се заказује преко кол центара у просеку је око 8-10 дана, а некада и дуже. За највећи број специјалистичких прегледа, било у домовима здравља, поликлиникама и другим специјалистичким установама, чека се знатно дуже у односу на утврђене до месец дана. Слично је и код обављања потребних снимања у специјалистичким установама.Савез и удружења ће указивати здравственим службама на наведене проблеме, сарађивати са здравством и давати предлоге за могуће поправљање ефикасности рада.Удружења ће наставити сарадњу са домовима здравља и њиховим организационим јединицама у многим превентивним здравственим активностима, као што су мерење крвног притиска, мерење шећера у крви, појeдине лабораторијске услуге, очне прегледе и сл. уз упознавање пензионера са многим здравственим питањима што ће допринети да се више води рачуна о сопственом здравственом стању.

11. Здравствена заштита је област од посебног значаја за пензионере па ће Савез редовно пратити остваривање здравствене заштите у Србији. Познато је да је здравствена заштита од посебног друштвеног интереса али истовремено да су пензионери и особе III животног доба најчешћи корисници здравствених услуга и да је њихова потреба све већа сразмерно старењу.

Демографски подаци указују да Србија спада у демографски “старо становништво“ и да је Србија по броју старих особа 4-та у Европи. Савез пензионера Србије са чланицама ће се залагати за:

  • Што потпуније остваривање здравствене заштите у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и другим прописима.
  • Да се омогући коришћење здравствене заштите под повољним условима за категорије пензионера са пензијама нижим од просечних кроз смањење партиципација за здравствене услуге и лекове.
  • Да се кроз бољу организованост здравствене службе омогући брже и једноставније пружање здравствених услуга за старије пензионере јер “они немају времена“ да чекају на неке процедуре.
  • На локалном нивоу, удружења пензионера, треба више да сарађују са домовима здравља и њиховим огранизационим деловима, и указују на реалне захтеве пензионера у циљу побољшања здравствене заштите.

12. Сарадња са Републичким фондом ПИО:Преко представника у РФ ПИО интезивирати поступак за измену идопуну Правилника о друштвеном стандарду Фонда ПИО у складу са усвојеним предлогом.

13. Социјална заштита је такође од посебног значаја код пензионера са ниским примањима, корисника народних кухиња, затим категорија старијих лица којима је потребна помоћ других лица, самачка – инокосна домаћинства као и лица која живе у неадекватним условима. Посебна категорија лица која трпе разне облике насиља у пороци и друштву од физичког, психичког, економског до насиља по основу родне разлике и старости. Република Србија је уредила прописима облике заштите поменутих категорија али је традиционално тешко остварити адекватну заштиту због низа предрасуда, отпора, традиције и др. разлога. Овде је значајна улога удружења пензионера градова, општина и месних организација које најбоље познају услове живота својих чланова. Савез ће чланицама пружити потребне информације у области социјалне заштите и подржавати активности.

14. Област друштвеног живота пензионера је прилично развијена али иједнострана. Потребно је обогаћивати у складу са актуелним међународним европским и домаћим препорукама, пре свега о већој инклузији и целоживотом образовању, већем активирању и ширем обухвату пензионера чији је спортско рекреативни активизам нужан и веома користан (окружне или мини олимпијаде спорта, здравља и културе на окружном нивоу). Ширењем ових активности удружења постају привлачнија места за дружење и учешће у раду. Све досадашње облике дружења, путовања и традиционалних окупљања треба подржати и унапредити и тако јачати кохезију и повезаност удружења и међу удружењима, али увек и строго поштовати Закон о туризму. .Наставити позитивну праксу снабдевања пензионера под повољнијим условима са основним животним намирницама, огревом и другим артиклима за које постоји интерес код чланства. При томе посебно водити рачуна да свако удружење пензионера општине, може се бавити овом или сличном привредном делатношћу под условом да је у мањем привредном обиму у складу са Законом.

15. Да би поједине активности у удружењима могле успешније да се организују нужно је да се организује едукација у области планирања и писања пројеката којима ће уз помоћ локалне самоуправе обезбедити реализацију бројних задатака,као и учешће на многим конкурсима из области заштите старијих кроз партнерске односе са организаторима активности.

16. Нужно је пратити трендове, електронско описмењавање и дигитализацију, што ће допринети ефикаснијем и савременијем пословању.

17. Волонтерски рад – као преовлађујући облик рада у удружењиматреба подстицати и развијати код људи свест о нужности и користи од таквог рада. Сви ће рећи “шта има ту да се прича“ али, Србија је први пут донела Закон о волонтирању и увела нужне корисне новине које ће сигурно допринети бољем прихватању и активирању појединаца. Нужно је едуковати чланство о волонтирању,

18. Савез ће посебно пратити примену Закона о удружењима а нарочито права, обавезе и одговорности свих чланица и међусобну сарадњу у циљу изналажења нових концепата за унапређење сопственог рада.

19. Обезбедити јавност рада Савеза и тако јачати демократску кохезију унутар свих удружења и савеза. Информисање ће се одвијати путем писаних материјала, штампе, радија и телевизије и е-медија. Добро информисање о активностима Савеза и удружења допринеће повећаном учлањавању и још бољем раду удружења и Савеза

20. Повећати број клубова пензионера и мењати њихову структуру, карактер и намену кроз јачање услужних делатности, као што су нпр. перионице итд.

21. Јачати улогу месних организација у циљу формирања разноврсних садржаја самопомоћи пензионерима, уз непосредну помоћ удружења пензионера општина и градова.

22. Удружења пензионера општина и градова треба да усмере пажњу на разбијање интересних група, које често чине окосницу рада у удружењима и тиме слабе снагу удружења.Значајно је да удружења пензионера у сарадњи са Савезом пензионера Србије воде исправну кадровску политику, јер то омогућава доток нових идеја и побољшава њихов рад на свим нивоима организовања.

23. Радити на масовнијем учлањењу у фондове солидарности и на пословима осигурања живота и имовине;

24. Интезивирати рад на социјалној инклузији пензионера у друштвени живот а посебно на развијању програма међугенерацијске сарадње и то са органима локалне самоуправе и субјектима невладиног сектора.

25. Наставити одлучно и шире ангажовање Савеза пензионера Србије на међународном плану и предузети потребне мере да се Савез пензионера Србије учлани у асоцијације и организације пензионера на нивоу Европске Уније. .

26. Савез ће сарађивати са другим савезима и удружењима по свим питањима од интереса за пензионере, а чије решавање може допринети бољем животу пензионера. Чланице Савеза наставиће и побољшавати сарадњу са локалним органима власти и другим организацијама на нивоу друштвено – политичке заједнице у циљу бољег функционисања удружења и унапређивања друштвеног живота пензионера.

Чланице Савеза пензионера Србије наставиће и побољшавати сарадњу са локалним органима власти на свим нивоима организовања у циљу бољег функционисања удружења и унапређивања друштвеног живота пензионера али и социјално хуманитарне помоћи за стара и инвалидна лица.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ