Почетна Вести ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

226

На основу члана 23. и 24. Статута, донетог на седници скупштине Савеза пензионера Србије дана 29.06.2016. године, Савез пензионера Србије

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Савез пензионера Србије

Адреса наручиоца: Светозара Марковића 32, Београд

Мејл адреса наручиоцаoffice@sapens.rs

Врста предмета: добра

Опис предмета: пакети солидарне помоћи за кориснике пензија

Процењена вредност набавке: 111.691.504,00 динара са ПДВ

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Технички опис добара који су предмет набавке:

За потребе доделе пакета солидарне помоћи корисницима пензија, а на основу Правилника о друштвеном стандарду (“Службени гласник РС“ број 3/23, 18/23, 115/23 и 28/24), Наручилац набавља пакете следеће садржине:

Редни бр.Назив добара
1.Со 1кг кухињска тузланска
2.Шећер кристал 1кг Црвенка
3.Брашно Т500 1кг Danubius  – 2 комада 
4.Уље сунцокрет 1л Дијамант
5.Пиринач кочански 400гр
6.Тестенина пужићи 400гр Grano doro
7.Супа кокошија 65 гр Yumis
8.Туњевина комади у сунцокретовом уљу 160гр Ocean
9.Беби сапун са пантенолом, глицерином и уљем невена, биљног порекла, Невена, 78 гр
10.Zp triple action 75 ml colgate
11.Детерџент Дуел- ђурђевак 3 кг

Оквиран број пакета који се набавља је 55.000 комада.

Сваки пакет има исту садржину која је наведена у табели.

Понуђач је у обавези да обезбеди неопходну амбалажу као и паковање производа.

Понуђач је у обавези да обезбеди превоз пакета до 176 локација на територији Републике Србије које су ближе описане у Списку општинских организација – удружења пензионера, који чини саставни део овог јавног позива и могу се преузети на сајту Савеза пензионера Србије:

www.sapens.rs

Рок за сукцесивну испоруку пакета до локација које је Наручилац одредио износи 24ч од дана издавања писане наруџбенице од стране наручиоца.

Укупан рок за комплетну испоруку пакета је 45 дана од дана издавања прве наруџбенице.

Услови за учествовање:

У поступку набавке могу учествовати Понуђачи који испуњавају следећи услов:

  • да у претходне две (2) године пре објављивања јавног позива за подношење понуда није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета, што се доказује Потврдом НБС о броју дана блокаде;

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказ којим испуњава захтевани услов, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, биће позван да у року од једног радног дана достави узорке добара које нуди.

Изабрани Понуђач ће у тренутку потписивања уговора бити у обавези, да као средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорених обавеза достави меницу.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач је обавезан да у понуди искаже јединичну цену сваког производа, цену амбалаже, паковања и превоза по једном пакету. Такође потребно је да искаже и укупну цену једног пакета као и укупну цену за оквирну количину од 55.000 пакета.

Све цене морају бити исказане са и без ПДВ.

Понуда, са комплетном пратећом документацијом, се подноси непосредно (канцеларија ради радним даном од 09.00 -14.00 часова) или путем поште, у затвореној коверти или кутији, на адресу Наручиоца: Савез пензионера Србије, Светозара Марковића 32, Београд (у даљем тексту: адреса Наручиоца), до 22.04.2024. године, најкасније до 11:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: ПАКЕТИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон, e-mail адреса и контакт особа. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у јавном позиву за подношење понуда. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно 22.04.2024. године у 11:30 часова у просторијама Савеза пензионера Србије у улици Светозара Марковића 32, Београд.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Додатне информације: Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, с тим да се комуникација у поступку набавке врши путем mail адресе: office@sapens.rs.

Јавни позив за подношење понуда, списак општинских организација – удружења пензионера са локацијама за испоруку пакета као и образац понуде понуђачи могу преузети на сајту Савеза пензионера Србије: www.sapens.rs

У Београду, 12.04.2024. године

Јавни позив

Образац понуде

Списак удружења са адресама