Почетна Вести ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

1626

ОДРЖАНА

ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

 у Београду, 31. маја 2018. године, са почетком у 11.00 часова.

 

            Седницом Скупштине Савеза пензионера Србије председавао је председник Савеза Ђуро Перић, који је на почетку седнице позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулим члановима Скупштине, Николић Тимотију-Тими, Миливојевић Љуби, Павић Момиру, Миодрагу Стевановићу.

         Утврђено је да Скупштини присуствује 44 члана и да Скупштина може пуноважно радити и одлучивати. За седницу Скупштине предложен је следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 Извештај о раду Савеза пензионера Србије у 2017. години;

 1. Извештај о финансијском пословању у 2017. години;
 2. Извештај Надзорног одбора Савеза пензионера Србије о пословању у 2017. години;
 3. Програм рада за 2018. годину;
 4. Предлог Финансијског плана Савеза пензионера Србије за 2018. годину;
 5. Текућа питања.

         Делегати Скупштине Живко Николић, Властимир Гоцић, Бранимир Ђорђевић изнели су предлог да се предложени дневни ред после тачке 5. допуни тачком 6. на којој би се разматрало питање Одлуке Извшног одбора Савеза пензионера Србије, донете на 14. седници ИО Савеза, одржаној 21.05.2018. године о искључењу Удружења пензионера града Ниша и Удружења пензионера општине Прокупље из чланства у Савезу пензионера Србије.

   

Председник Ђуро Перић је изнео предлог да Скупштина ради по предложеном дневном реду а да се за месец септембар ове године припреми и закаже нова седница Скупштине Савеза на којој би се расправљало о предложеном питању и другим текућим питањима везаним за изборни процес у Савезу јер је наредна година изборна година за органе Савеза. Након дискусије, већином гласова овај предлог је усвојен.

         Пре преласка на рад по усвојеном Дневном реду, председник Ђуро Перић је изнео предлог Записника са III седнице Скупштине, који је усвојен је једногласно.

         Председник Савеза дао је кратко уводно образложење дневног реда и предложио да се ради ефикасности заједнички разматрају тачке дневног реда од 1 – 5 а да ће усвајање докумената бити појединачно. Предлог је једногласно прихваћен.

         Након конструктивне расправе уз активно учешће делегата Скупштине и гостију, председавајући је закључио расправу по свих 5 тачака дневног реда и прешло се на усвајање докумената

 1. Извештај о раду за 2017. годину усвојен је једногласно;
 2. Извештај о финансијском пословању у 2017. години, усвојен је једногласно;
 3. Извештај Надзорног одбора о пословању у 2017. години, усвојен је једногласно;
 4. Програм рада за 2018. годину усвојен је једногласно и
 5. Предлог финансијског плана за 2018. годину, усвојен је једногласно.

На  основу дискусија и анализе предложених докумената донети су следећи циљеви и задаци су:

 1. Активности за побољшање материјалног и друштвеног положаја пензионера у свим удружењима пензионера и савезима широм Србије унапредити кроз јачање, боље повезивање и стварање јединственог фронта који ће бити способан да заштити своја права и истовремено заустави даље осиромашење пензионера. Нужно је да пензије прате кретање потрошачких цена како би се спречило даље реално опадање пензија,  слабљење куповне моћи и животног стандарда пензионера.
 2. Сигурно је један од најважнијих задатака активно учешће у стварању дугорочног и стабилног пензионог система који би обезбеђивао достојан живот свих пензионера у старости и да висина пензија зависи од дужине радног стажа и висине уплаћеног доприноса. На тим основама неопходно је градити законско решење о ПИО.
 3. У 2018. години, као најважније питање функционисања пензијског система, јесте престанак примене Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и поново створити услове за усклађивање пензија, у складу са чланом 80. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Реални економски и финансијски услови то омогућавају у условима пројектованог БДП-а по стопи од 3,5% за ову годину.

Финанасијским планом РФ ПИО, за 2018. годину, планирано је 422,6 милиона динара за друштвени стандард пензионера. Полазећи од предлога удружења пензионера, предложиће се Управном одбору РФ ПИО да се у односу на 2017. годину, више издваја за друштвени стандард уз смањење издвајања за одмор и опоравак у РХ центрима.

Савеза пензионера Србије, као репрезентативно удружење на нивоу Р. Србије, квалитетно ће обављати све послове око упућивања корисника пензија на рехабилитацију. У обављању послова Савез ће пружати помоћ удружењима око организације рада и координације у циљу боље ефикасности ових послова.

У првој половини 2018. године припремити предлог за измену  и допуну Правилника о друштвеном стандарду Фонда ПИО.

 1. Здравствена заштита је област од посебног значаја за пензионере па ће Савез редовно пратити остваривање здравствене заштите у Србији. Познато је да је здравствена заштита од посебног друштвеног интереса али истовремено да су пензионери и особе III  животног доба  најчешћи корисници здравствених услуга и да је њихова потреба  све већа сразмерно старењу.

Демографски подаци указују да Србија спада у демографски “старо становништво“ и да је Србија по броју старих особа 4-та у Европи. Савез пензионера Србије са чланицама ће се залагати за:

 • Што потпуније остваривање здравствене заштите у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и другим прописима.
 • Да се омогући коришћење здравствене заштите под повољним условима за категорије пензионера  са пензијама нижим од  просечних кроз смањење партиципација за здравствене услуге и лекове.
 • Да се кроз бољу организованост  здравствене службе омогући брже и једноставније пружање здравствених услуга  за старије пензионере јер “они немају времена“ да чекају на неке процедуре. Да се уреде питања коришћења приватне лекарске праксе са којом је РЗЗРС склопио уговор о сарадњи.

На локалном нивоу, удружења пензионера, треба више да сарађују са домовима здравља и њиховим огранизационим деловима, и указују на реалне захтеве пензионера у циљу побољшања здравствене заштите.

 1. Сарадња са Републичким фондом ПИО: наставити рад на решавању пословних простора за потребе удружења пензионера и ако је Управни одбор Републичког фонда ПИО углавном у 2017. години решио  већи део спорних питања;

– унапредити област прикупљања чланарина у удружењима пензионера у складу са прописима а на основу изјава појединачних сагласности пензионера;

– за потребе удружења пензионера обезбедити спискове нових пензионера у циљу омасовљења чланства, у складу са Законом о заштити података.

 Социјална заштита је такође од посебног значаја код пензионера са ниским примањима, корисника народних кухиња, затим категорија старијих лица којима је потребна помоћ других лица, самачка – инокосна домаћинства као и лица која живе у неадекватним условима.

Посебна категорија лица која трпе  разне облике насиља у пороци и друштву од физичког, психичког, економског до насиља по основу родне разлике и старости. Република Србија је уредила прописима облике заштите поменутих категорија али је традиционално тешко остварити адекватну заштиту због низа предрасуда, отпора, традиције и др. разлога.

Овде је значајна улога удружења  пензионера градова, општина и месних организација које најбоље познају услове  живота својих чланова.

Савез ће чланицама пружити потребне информације у области социјалне заштите и подржавати  активности.

 1. Област друштвеног живота пензионера је прилично развијена али и једнострана. Потребно је обогаћивати у складу са актуелним међународним европским и домаћим препорукама, пре свега о већој инклузији и целоживотом образовању, већем активирању и ширем обухвату пензионера чији је спортско рекреативни активизам нужан и веома користан (окружне или мини олимпијаде спорта, здравља и културе на окружном нивоу). Ширењем ових активности удружења постају привлачнија места за дружење и учешће у раду.

Све досадашње облике дружења, путовања и традиционалних окупљања треба подржати и унапредити и тако јачати кохезију и повезаност удружења и међу удружењима, али увек и строго поштовати Закон о туризму.

 1. Наставити позитивну праксу снабдевања пензионера под повољнијим условима са основним животним намирницама, огревом и другим артиклима за које постоји интерес код чланства. При томе посебно водити рачуна да свако удружење пензионера општине, може се бавити овом или сличном привредном делатношћу под условом да је у мањем привредном обиму у складу са Законом.
 2. Да би поједине активности у удружењима могле успешније да се организују нужно је да Савез организује едукацију преставника својих чланица у области планирања и писања пројеката којима ће уз помоћ локалне самоуправе обезбедити реализацију бројних задатака,као и учешће на многим конкурсима из области заштите старијих кроз партнерске односе са организаторима активности.

Нужно је пратити трендове, електронско описмењавање и дигитализацију, што ће допринети ефикаснијем и савременијем пословању.

 1. Волонтерски рад – као преовлађујући облик рада у удружењима треба подстицати и развијати код људи свест о нужности и користи од таквог рада. Сви ће рећи “шта има ту да се прича“ али, Србија је први пут донела Закон о волонтирању и увела нужне корисне новине које ће сигурно допринети бољем прихватању и активирању појединаца. Нужно је едуковати чланство о волонтирању,
 2. Савез ће посебно пратити примену Закона о удружењима а нарочито права, обавезе и одговорности свих чланица и међусобну сарадњу у циљу изналажења нових концепата за унапређење сопственог рада.
 3. Обезбедити јавност рада Савеза и тако јачати демократску кохезију унутар свих удружења и савеза.
 4. Повећати број клубова пензионера и мењати њихову структуру, карактер и намену кроз јачање услужних делатности, као што су нпр. перионице итд.
 5. Јачати улогу месних организација у циљу формирања разноврсних садржаја самопомоћи пензионерима, уз непосредну помоћ удружења пензионера општина и градова.
 6. Удружења пензионера општина и градова треба да усмере пажњу на разбијање интересних група, које често чине окосницу рада у удружењима и тиме слабе снагу удружења.
 7. Значајно је да удружења пензионера у сарадњи са Савезом пензионера Србије воде исправну кадровску политику, јер то омогућава доток нових идеја и побољшава њихов рад на свим нивоима организовања.
 8. Радити на масовнијем учлањењу у фондове солидарности и на пословима осигурања живота и имовине;
 9. Интезивирати рад на социјалној инклузији пензионера у друштвени живот а посебно на развијању програма међугенерацијске сарадње и то са органима локалне самоуправе и субјектима невладиног сектора.
 10. Наставити одлучно и шире ангажовање Савеза пензионера Србије на међународном плану и предузети потребне мере да се Савез пензионера Србије учлани у асоцијације и организације пензионера на нивоу Европске Уније.

Чланице Савеза пензионера Србије наставиће и побољшавати сарадњу са локалним органима власти на свим нивоима организовања у циљу бољег функционисања удружења и унапређивања друштвеног живота пензионера али и социјално хуманитарне помоћи за стара и инвалидна лица.

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Извор: САПЕНС